logo

 

 

Contact Us

 

Bai He Quan
•History
•Yin-Yang Wu-Xing
•Level one (curriculum)
•Liu Hong-Shen

Please feel free to contact us at;

Townsville

Email: shenzhaopai@yahoo.com.au

Telephone: 0419 678 715

Darwin

Email: mhsu300@hotmail.com

 

 

 

 

Copyright © 2009